CRITERIS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN ANTROPOLOGIA I COMUNICACIÓ DE LA URV PER A LA INCORPORACIÓ AL PROGRAMA COM A DIRECTORS/ES O CODIRECTORS/ES DE TESI

 

1. Professorat pertanyent als Grups de Recerca i Departaments del programa

El professorat que tingui un sexenni viu de la CNEAI o agència espanyola o estrangera equivalent pot sol·licitar la seva incorporació automàtica adreçant-se per escrit a la Coordinació del programa, tot aportant el document acreditatiu corresponent i indicant la línia de recerca a la qual vol adscriure’s.

El professorat que no tingui sexenni viu però sí dos sexennis concedits pot sol·licitar igualment la seva incorporació adreçant-se per escrit a la Coordinació del programa, tot aportant el document acreditatiu corresponent i indicant la línia de recerca a la qual vol adscriure’s.

El professorat que no reuneixi els requisits per sol·licitar un sexenni podrà dur a terme únicament codireccions de tesi, si té el reconeixement d’Investigador Actiu de la URV.

La sol·licitud d’alta per a una codirecció la realitzarà el/la directora/a de la tesi per a la qual es proposa, mitjançant escrit justificatiu adreçat a la Coordinació del programa, al qual caldrà adjuntar la documentació que acrediti que el/la candidat/a és investigador actiu de la URV.

L’admissió de codireccions és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del programa.

2. Professorat extern

El professorat no pertanyent als Grups de Recerca i Departaments del programa només podrà codirigir tesis doctorals del programa.

L’acceptació d’una codirecció de tesi doctoral es considera un fet singular. En determinades circumstàncies pot ser aconsellable el suport d’un codirector o codirectora extern que sigui complementari al/a la director/a principal designat/da entre els/les directors/es acreditats/es en el programa.

La codirecció implica un contracte formal únicament i exclusiva per a una tesis, no derivant-se d’aquest cap mena de compromís per part del programa per a hipotètiques futures codireccions, que, donat el cas, hauran de tornar-se a sol·licitar d’acord amb les condicions establertes en aquest document.

Els requisits exigits a qualsevol codirector/a extern per ser acceptat com a tal pel programa són:

1. Comptar amb un sexenni viu o dos sexennis consolidats de la CNEAI o agència espanyola o estrangera equivalent, o bé acreditar un currículum equivalent al que es demana per ser investigador actiu de la URV. En el cas de candidats/es estrangers/es sense equivalència la Comissió valorarà si el seu CV s’ajusta a qualsevol dels criteris anteriors.

2. Adjuntar el CV actualitzat del/de la candidat/a.

3. Comprometre’s a facilitar la informació requerida per als processos d’auditoria, acreditació, etc. del programa de doctorat.

El/la codirector/a extern admès al programa no percebrà cap retribució pel seu treball i es compromet a complir les obligacions establertes pel programa per a la direcció de tesis doctorals.

La sol·licitud d’alta per a una codirecció externa la realitzarà el/la directora/a de la tesi per a la qual es proposa, mitjançant escrit justificatiu adreçat a la Coordinació del programa, al qual caldrà adjuntar la documentació acreditativa del compliment del requisit 1, així com el CV del/de la candidat/a.

L’admissió de codireccions externes és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del programa.

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx